Apostilliga kinnitamine, legaliseerimine

Apostillimise teenus ja selle olemus

Apostillida on vaja Eestis väljastatud ametlikke dokumente (nt koolidiplom, registriväljavõte, notariaalne volikiri), mida soovitakse kasutada apostillikonventsiooniga liitunud välisriigis.

Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse dokumendile alla kirjutanud isiku pädevus.
Apostill kinnitatakse püsivalt dokumendi külge. Apostillida võib avaliku dokumendi

  • originaali,
  • notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirja,
  • väljatrükki või väljavõtet.

Välisriigis välja antud dokument, mis ei ole varustatud apostilliga, on kehtetu ning sellise dokumendi tõlkeid notar ei kinnita.

Eestis kinnitavad alates 2010. aasta 1. jaanuarist avalikke dokumente apostilliga kõik notarid, kelle nimed ja kontaktandmed leiad siit: https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri
Notarid kinnitavad dokumente apostilliga sõltumata oma tööpiirkonnast, kuid mitte enda tõestatud või kinnitatud dokumenti.

Apostilliga kinnitamise korraga on võimalik tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/128112017048?leiaKehtiv

Lisainfo: https://www.notar.ee/et/teabekeskus/apostillimine

Apostillimisele ei kuulu avalik dokument, mida soovitakse kasutada riigis, millega Eesti on sõlminud õigusabilepingu.

Apostilliga kinnitatud dokumendi tõlkesuunad

Meilt saad tellida notari või vandetõlgi poolt kinnitatud dokumenditõlkeid.

Tõlgime eesti, inglise, vene, soome, saksa, rootsi, läti, leedu, ukraina, poola, prantsuse keelest ja keelde.

NB! Et saaksime dokumendi kinnitada, peab dokumendil olema selle välja andnud asutuse tempel, väljaandja isiku allkiri ja kuupäev.

Legaliseerimise teenus ja selle olemus

Legaliseerimine on rahvusvahelise õiguse mõttes ühes riigis välja antud dokumendi ehtsuse kinnitamine, et see kehtiks ka teises riigis.

Avalik dokument tuleb legaliseerida juhul, kui seda soovitakse kasutada riigis, mis ei ole ühinenud Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ja samuti riigis, millega Eesti ei ole sõlminud õigusabilepingut.

Dokument esitatakse oma riigi pädevale ametiasutusele, milleks on välisministeeriumi konsulaarosakond või välisesindus, mis kontrollib dokumendi õigsust ja edastab selle siis teise riigi pädevale ametiasutusele, milleks on välisriigi välisesindus või välisministeerium. Legaliseerimismärked dokumendi ehtsuse kinnitamiseks tehakse mõlema riigi poolt.

Vaata täpsemalt: https://www.vm.ee/konsulaar-viisa-ja-reisiinfo/konsulaarinfo-ja-teenused/dokumendi-legaliseerimine